Privacy & Contact

De Boekendokter & DE DAGEN

De Boekendokter is een project van DE DAGEN vzw in samen­werking met coStA (Cultureel ontmoetingscentrum Sint-Andries & Bibliotheek Sint-Andries Antwerpen) en Stichting Culturele Apotheek.

DE DAGEN is een sociaal-literaire organisatie die inzet op literatuur en kwetsbaarheid, schoonheid en verbinding.

We combineren liefde voor literatuur met warmte voor mensen. Je kan bij ons samen lezen, schrijvers ontmoeten, workshops volgen en nog veel meer.

Je leest meer over ons op dedagen.be.

Onze contactgegevens

DE DAGEN vzw
Silvie Moors
Camille Huysmanslaan 84
B-2020 Antwerpen
België
silvie@dedagen.be


Privacy

Algemeen

DE DAGEN vraagt, verzamelt en bewaart diverse gegevens van haar publiek en gaat daar zorgzaam mee om.

Alle informatie die je ons bezorgt wordt zorgvuldig en met het oog op veiligheid beheerd, en we delen je gegevens nooit zonder toestemming of reden met derden.

Het spreekt voor zich dat dit ook geldt voor de activiteiten van De Boekendokter.

Hieronder gaan we dieper in op de wettelijk verplichte elementen en ons engagement vanuit DE DAGEN in het algemeen, en de activiteiten van De Boekendokter in het bijzonder.

De Boekendokter

DE DAGEN hanteert en respecteert de Belgische wet op de Privacy en de Europese wet op de gegevensbescherming GDPR/AVG bij al haar activiteiten en projecten, inclusief het project De Boekendokter.

Specifek, de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).

We verbinden ons ertoe discreet, veilig en op transparante wijze met je gegevens om te gaan.

Wanneer je onze site bezoekt, ons contacteert voor een leesadvies, hetzij telefonisch of via ons formulier, ons een mail stuurt, of je abonneert je op de nieuwsbrief van DE DAGEN, dan gaan we op verschillende manieren met je gegevens om.

We benutten je gegevens hoe dan ook enkel binnen het kader van het gerechtvaardigd belang en de doelstellingen en samenwerkings­verbanden van het project.

Hieronder leggen we uit om welke gegevens het precies gaat en hoe we die beheren en verwerken.


Welke gegevens we verzamelen, hoe en waarom

De website

Eerst en vooral, onze website verzamelt slechts beperkt informatie. Bij elk bezoek, zoals op elke website, laden wij een minimaal aantal functionele en analytische cookies. Wij plaatsen geen externe trackers of advertentietags. Wij respecteren Do Not Track.

Diensten die cookies of trackers kunnen laden zijn Automattic, WordPress, Gravatar, Jetpack, Google Fonts. Daarnaast kunnen ook reCAPTCHA, Do Not Track en de privacymelding gebruik maken van cookies.

De analytische informatie die wij verzamelen blijft beperkt en anoniem.

Embeds, links en trackers van andere website-elementen die op deze site kunnen voorkomen, gedragen zich alsof je zelf deze websites bezocht hebt.

Je kan cookies altijd verwijderen of blokkeren via de privacy-instellingen van je browser. Je kan ook bijkomende maatregelen nemen om cookies, trackers en advertentietags te weigeren of te vermijden. Dit kan door extensies en plugins, maar ook door je browsergewoontes aan te passen. Je kan terecht op Datapanik voor meer tips.

Bellen met De Boekendokter

Wanneer je belt met het gratis nummer 0800 11 709 van De Boekendokter houden we ons aan alle verplichtingen die ons contract met onze telecomprovider en het BIPT ons oplegt.

Je telefoonnummer is zichtbaar bij contactname en wordt bijgehouden in de logs van onze telecomprovider.

We gebruiken een apart toegewezen toestel voor deze gesprekken en we houden je nummer niet langer bij dan nodig voor intern nazicht en facturatie.

We voegen je nummer niet automatisch toe aan onze eigen gegevens in onze contactbeheersoftware.

De inhoud van het gesprek en je persoonlijke identificatiegegevens blijven privé, maar we gebruiken mogelijk bepaalde elementen naderhand, strikt geanonimiseerd, voor diverse inhoudelijke of promotionele doeleinden—bijv. de besproken thematiek verwerken in een blogpost of de leestip delen op een sociaal netwerk.

Het formulier en e-mail

Wanneer je het formulier op deboekendokter.be invult wordt de ingevoerde informatie als mailbericht via de hosting server verzonden naar onze inbox voorschrift@deboekendokter.be en bewaard op onze mail- en hostingserver en onze lokale apparaten—laptop, mobiel, etc.

We ontvangen hierbij geen persoonlijk identificeerbare gegevens over je mailaccount of provider. Mogelijk passeert je bericht via geautomatiseerde spambescherming van diverse intermediairen zoals hosting en mailaanbieders of telecomoperatoren.

Wanneer je ons rechtstreeks een e-mail stuurt, dan ontvangen wij de gebruikelijke gegevens in de header van je bericht, bijvoorbeeld je mailserver of je provider-ip.

Mailadressen, namen en informatie die je ons bezorgt met het doel een leesadvies te ontvangen bewaren wij niet in onze algemene contactgegevens. Wij kunnen deze wel opslaan indien je ons om een andere reden contacteert en we je gegevens moeten bewaren om je vraag of verzoek verder af te handelen.

De nieuwsbrief

DE DAGEN biedt een geregelde nieuwsbrief aan waarvoor je kunt intekenen via onze site of via de link op deboekendokter.be. Wanneer je het formulier voor de nieuwsbrief invult, dan verzamelen wij de gegevens die je ons bezorgt gelijktijdig in onze marketingsoftware en onze contactbeheersoftware.

Het privacybeleid met betrekking tot deze gegevens valt vervolgens onder de disclaimer voor onze nieuwsbrief: wij gebruiken je gegevens enkel voor informatieve en promotionele doeleinden voor projecten van DE DAGEN en haar partners maar delen je gegevens niet met derden tenzij nodig of verplicht. Je kan je altijd uitschrijven door de link onder elke nieuwsbrief te gebruiken.

Hoe we omgaan met je gegevens

Intern

Om de gegevens van onze contacten te bewaren gebruiken we algemene software voor verwerking, backup en automatisering. Je gegevens vallen onder de beheersgarantie van deze individuele leveranciers. Als organisatie doen wij al het mogelijke deze software up-to-date, veilig en beschermd te houden. Intern volgen wij zoveel mogelijk de nodige procedures voor de online en offline bewaring en bescherming zoals een goede huisbewaarder.

Extern

Met onze partners delen wij nooit identificeerbare gegevens tenzij dit nodig is om bepaalde projecten of evenementen te organiseren.

We delen nooit informatie die ons in vertrouwen wordt meegedeeld, hetzij in een persoonlijk of telefonisch gesprek, hetzij in een bericht op instant messaging of in e-mail.

Wij houden ons aan de verplichting informatie beschikbaar te stellen aan overheidsdiensten wanneer wij hiertoe gedwongen worden in het kader van een gerechtelijk of politioneel mandaat.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Je hebt als gebruiker van deze website of van de diensten van De Boekendokter altijd het recht ons inzage, correctie of verwijdering van je gegevens te vragen. Je mailt hiervoor silvie@dedagen.be. Wij behouden in dat geval alsnog het recht je verzoek vervolgens intern te delen en te verwerken ten einde eraan te voldoen, en zullen binnen de kortst mogelijke en meest redelijke termijn in een antwoord voorzien.

Welke maatregelen we treffen bij data-inbreuken

In het uitzonderlijke geval dat door onze fout een data-inbreuk plaatsvindt, hetzij bij onze softwareleveranciers, hetzij bij onze eigen hardware, dan zullen wij daarvan aangifte doen bij de gegevensbeschermingsautoriteit en indien nodig bij de federale dienst informaticamisdrijven en de betrokkenen zo nodig op de hoogte stellen.


Deze privacyverklaring werd opgemaakt op 1 april 2020 maar kan te allen tijde worden aangepast zonder bericht. Gegevens verzameld voorafgaand aan een ingrijpende aanpassing zullen volgens de eerdere voorwaarden worden beheerd. De gebruiker aanvaardt dat gebruik van de diensten van De Boekendokter na aanpassing van de voorwaarden stilzwijgend onder deze aanpassingen valt.